Novi i poboljšani AirCover za domaćine

Sveobuhvatna zaštita. Uvijek uključen, uvijek besplatan. Samo na Airbnbu.
Autor: Airbnb, objavljeno 11. maj 2022.
5 min. čitanja
Izmijenjeno 21. jul 2023.

Napomena urednika: Ovaj članak je objavljen u okviru zimskog izdanja Airbnba za 2022. godinu. Moguće je da su se informacije promijenile od trenutka objavljivanja. Saznajte više o našem najnovijem izdanju proizvoda.

AirCover za domaćine pruža sveobuhvatnu zaštitu pri svakom oglašavanju smještaja na Airbnbu. Sada uključuje još bolju zaštitu zahvaljujući verifikaciji identiteta gostiju, provjeri rezervacija, zaštiti od oštećenja u iznosu od 3 miliona USD, zaštiti vaših dragocjenosti, te zaštiti parkiranih automobila i brodova u sklopu vašeg objekta.

Verifikacija identiteta gosta

Povjerenje naše zajednice temelji se na saznanju da su i domaćini i gosti osobe za koje se predstavljaju. Proširujemo verifikaciju identiteta na sve goste koji rezervišu smještaj u 35 najtraženijih država i regija na Airbnbu, što predstavlja 90% svih rezervacija. Početkom 2023. godine, verifikaciju identiteta ćemo proširiti na cijeli svijet i tako obuhvatiti 100% naših rezervacija.

Nastavit ćemo da provjeravamo podatke o svim gostima u SAD-u prije njihovog prvog boravka i provjeravat ćemo jesu li svi gosti koji rezervišu smještaj na određenim listama za nadgledanje ili sankcionisanje.

U okviru naše proširene verifikacije identiteta gostiju, unijeli smo određene izmjene u uslove za Instant rezervaciju. Saznajte više

Saznajte više o verifikaciji identiteta gostiju

Tehnologija provjere rezervacije

U SAD-u i Kanadi pokrećemo našu tehnologiju za provjeru rezervacija koja nam pomaže da se smanji mogućnost održavanja uznemirujućih zabava i oštećenje imovine. Testirali smo provjeru rezervacija u Australiji i utvrdili da je organizovanje neovlaštenih zabava palo za oko procijenjenih 35% tokom probnog perioda.

Naša tehnologija za provjeru procjenjuje više od 100 faktora u vezi s rezervacijom i blokira određene rezervacije kako bi se smanjila mogućnost održavanja uznemirujućih zabava i oštećenje imovine. Ovo planiramo proširiti na sve rezervacije širom svijeta do početka 2023.

Više detalja o tehnologiji za provjeru rezervacija

Bolja zaštita od oštećenja

Airbnb već više od čitave decenije nudi vodeću zaštitu od oštećenja za naše domaćine. Danas u AirCover za domaćine dodajemo sljedeće mjere zaštite:

  • Zaštita od oštećenja u vrijednosti od 3 miliona USD: Utrostručujemo zaštitu od oštećenja s 1 miliona USD na 3 miliona USD, pokrivajući i vaš dom i njegov sadržaj.
  • Zaštita umjetnina i dragocjenosti: Štitimo širok spektar umjetnina, nakita i kolekcionarskih predmeta koji se mogu popraviti ili zamijeniti po procijenjenoj vrijednosti ako se oštete.
  • Zaštita automobila i brodova: Pružamo zaštitu od oštećenja za automobile, brodove i druga plovila koja parkirate ili skladištite uz svoj objekat.

Nove mjere zaštite su dodatak funkcijama koje su već uključene u AirCover za domaćine:

  • Linija službe za sigurnost 0–24: Ako se ikada budete osjećali nesigurno, naša aplikacija pruža i danju i noću direktni pristup posebno obučenim agentima službe za sigurnost.
  • Zaštita od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci: Mi plaćamo štetu koju nanesu četvoronožni gosti.
  • Dubinsko čišćenje: Nadoknađujemo troškove dodatnih usluga čišćenja koje su potrebne za uklanjanje mrlja i mirisa dima.
  • Zaštita od gubitka prihoda: Nadoknađujemo vam izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije na Airbnbu zbog štete koju su prouzrokovali gosti.
Saznajte više o Zaštiti domaćina od oštećenja

Pojednostavljeni postupak nadoknade

Rekli ste nam da je postupak nadoknade previše komplikovan. Na osnovu vaših povratnih informacija, pojednostavili smo postupak nadoknade.

Ako gost ošteti vaš smještaj ili imovinu, možete posjetiti naš Centar za posredovanje i poslati zahtjev za nadoknadu u svega nekoliko koraka, a zatim jednostavno pratiti postupak od slanja do isplate. Vaš zahtjev ćemo prvo poslati gostu. Ako gost ne odgovori ili ne plati u roku od 24 sata, moći ćete se obratiti Airbnbu.

Superdomaćini (sa smještajima van države Washington u SAD-u) također dobijaju prioritetnu podršku i brže nadoknade.

Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD

Osiguranje domaćina od odgovornosti, koje je dio AirCovera za domaćine, štiti vas u rijetkim slučajevima kad je gost povrijeđen ili mu je imovina oštećena ili ukradena prilikom boravka u vašem smještaju. U ovo pokriće su uključene i osobe koje vam pomažu s ugošćavanjem, kao što su sudomaćini i osoblje za čišćenje.

Osiguranje domaćina od odgovornosti vas pokriva ako ste pravno odgovorni za sljedeće:

  • Tjelesna povreda gosta (ili drugih)
  • Oštećenje ili krađa imovine koja pripada gostu (ili drugima)
  • Oštećenje koje je gost (ili drugi) prouzrokovao u zajedničkim prostorima, kao što su predvorja zgrada i obližnji objekti

Ako trebate podnijeti zahtjev, ispunite naš obrazac za osiguranje od odgovornosti. Podatke koje nam pošaljete proslijedit ćemo našem pouzdanom osiguravatelju treće strane, koji će vaš zahtjev dodijeliti predstavniku. On će riješiti vaš zahtjev u skladu s uslovima polise osiguranja.

Ako ste domaćin doživljaja, pokriveni ste našim Osiguranjem od odgovornosti za doživljaje.

Saznajte više o Osiguranju domaćina od odgovornosti

Zaštita domaćina od oštećenja, Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje programa AirCover za domaćine ne pokrivaju domaćine koji nude smještaj ili doživljaje u Japanu, gdje se primjenjuju Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje organizatora doživljaja od odgovornosti u Japanu ili domaćine koji nude smještaj putem kompanije Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji su nudili smještaj ili doživljaje u kontinentalnoj Kini primjenjuje se Plan zatite domaćina u Kini. Sva ograničenja pokrivenosti prikazana su u američkim dolarima.

Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje preuzimaju treća lica. Ako ste domaćin u Ujedinjenom Kraljevstvu, polisu Osiguranja domaćina od odgovornosti i polisu Osiguranja od odgovornosti za doživljaje ugovara Zurich Insurance Company Ltd., dok usluge sklapanja i zaključenja ugovora za domaćine u Ujedinjenom Kraljevstvu bez dodatnih troškova pruža Airbnb UK Services Limited, imenovani predstavnik kompanije Aon UK Limited, koga je ovlastila i koga reguliše Uprava za finansijsko poslovanje. FCA registarski broj kompanije Aon je 310451. Ovo možete provjeriti tako što ćete posjetiti Registar finansijskih usluga ili kontaktirati FCA na 0800 111 6768. Polise Osiguranja domaćina od odgovornosti i Osiguranja od odgovornosti za doživljaje u okviru AirCovera za domaćine reguliše Uprava za finansijsko poslovanje, a ostali proizvodi i usluge nisu regulisani proizvodi koje je ugovorila kompanija Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

Zaštita domaćina od oštećenja nije osiguranje i nije povezana s Osiguranjem domaćina od odgovornosti. Za smještaje u državi Washington, Airbnbove ugovorne obaveze u okviru Zaštite domaćina od oštećenja pokrivene su polisom osiguranja koju je pribavio Airbnb. Za domaćine čija je država prebivališta ili poslovnog nastana izvan Australije vrijede ovi Uslovi zaštite domaćina od oštećenja. Za domaćine čija je država prebivališta ili poslovnog nastana unutar Australije, Zaštita domaćina od oštećenja podliježe Uslovima zaštite domaćina od oštećenja za korisnike iz Australije.

Moguće je da su se informacije koje se nalaze u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

Airbnb
11. maj 2022.
Je li vam ovo bilo korisno?