Krenite naprijed za pristup predloženim rezultatima
  Ovaj sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku pa smo ga zasad učinili dostupnim na najbližem dostupnom jeziku.

  Kako Airbnb štiti domaćine

  Saznajte više o Airbnbovim ugrađenim zaštitnim mehanizmima.
  Autor: Airbnb, objavljeno 4. feb 2020.
  3 min. čitanja
  Izmijenjeno 21. jul 2023.

  Posebnosti

  Bez obzira jeste li novi domaćin ili samo razmatrate ideju ugošćavanja, možda ćete imati pitanja o zaštiti smještaja i imovine kada putnici borave u vašem domu. Štete i sigurnosni incidenti su izuzetno rijetki, ali Airbnb posjeduje mnogo zaštitnih mehanizama, kako za domaćine tako i za goste.

  Profili i recenzije

  Airbnb vam pomaže da upoznate goste. Ako koristite Instant rezervaciju, možete prilagoditi postavke i unijeti dodatne uslove za goste koji se ne nalaze u našim zahtjevima za rezervaciju za sve goste. Ako više volite standardno slanje zahtjeva za rezervaciju možete, prije prihvatanja rezervacije, pregledati profile gostiju i pročitati recenzije koje su o njima napisali prethodni domaćini.

  S obzirom da domaćini i gosti mogu jedni drugima napisati recenziju tek nakon što se rezervacija završi, možete biti sigurni da se povratne informacije koje pročitate zasnivaju na stvarnom iskustvu. Također možete koristiti Airbnbov zaštićeni alat za razmjenu poruka kako biste postavili pitanja i informisali goste o tome šta ih očekuje u bilo kojem trenutku prije njihovog boravka.

  AirCover za domaćine

  AirCover za domaćine je sveobuhvatna zaštita za svakog domaćina na Airbnbu. Ona pruža zaštitne mjere prije putovanja kako bismo bili sigurni da su gosti koji su izvršili rezervaciju zaista osobe za koje se predstavljaju, za što se koristi provjera identiteta gostiju, te pomaže da se smanji mogućnost održavanja nepoželjnih zabava i oštećenje imovine, za što se koristi tehnologija za provjeru rezervacija.

  AirCover za domaćine uključuje Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD i Zaštitu domaćina od oštećenja u iznosu od 3 miliona USD, uz pokriće za umjetnine, dragocjenosti, parkirane automobile, brodove, druga vozila i još mnogo toga.

  Saznajte više o AirCoveru za domaćine

  Osnovna pravila

  Osnovna pravila za goste su skup provodivih standarda kojih se svi gosti moraju pridržavati. Osnovna pravila zahtijevaju od gostiju da se prema vašem smještaju odnose s poštovanjem, da se pridržavaju kućnog reda, odmah komuniciraju u slučaju problema, te ostave vaš smještaj takvim da nije potrebno pretjerano čišćenje. Svi gosti će prihvatiti ova pravila prije nego što naprave rezervaciju.

  Sigurnost korisničkog računa

  Kako bi zaštitio vaš korisnički račun, Airbnb preduzima cijeli niz mjera, kao što je dodatna provjera autentičnosti kada se prijavite s novog telefona ili računara, i slanje obavještenja kada dođe do izmjena na korisničkom računu. Pod uslovom da cijeli postupak, odnosno komunikaciju, rezervacije i plaćanje, obavljate putem Airbnba, zaštićeni ste Airbnbovim pravilima i zaštitnim mehanizmima.

  Podrška 24 sata dnevno

  Airbnbova globalna korisnička podrška vam stoji na raspolaganju na 62 jezika kako biste dobili pomoć u vezi sa sljedećim:

  • Pomoć s ponovnim rezervisanjem
  • Povrat novca
  • Posredovanje

  Više informacija o našim pravilima i zaštiti

  Uz ove zaštitne mehanizme, možete ugošćavati sa samopouzdanjem. Za više informacija o bitnim načinima zaštite kojima Airbnb štiti domaćine, pogledajte AirCover za domaćine.

  AirCover za domaćine Zaštita domaćina od oštećenja, Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje ne pokrivaju domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u Japanu, gdje se primjenjuju Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje organizatora doživljaja od odgovornosti u Japanu , kao ni domaćine koji nude smještaje putem kompanije Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji su nudili smještaje ili doživljaje u kontinentalnoj Kini važi Plan za zaštitu domaćina u Kini . Sva ograničenja pokrivenosti prikazana su u USD.

  Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje preuzimaju treća lica. Ako ste domaćin u Ujedinjenom Kraljevstvu, polisu Osiguranja domaćina od odgovornosti ugovara Zurich Insurance Company Ltd., dok usluge ugovaranja i zaključenja ugovora za domaćine u Ujedinjenom Kraljevstvu bez dodatnih troškova pruža Airbnb UK Services Limited, imenovani predstavnik kompanije Aon UK Limited, koga je ovlastila i koga reguliše Uprava za finansijsko poslovanje. FCA registarski broj kompanije Aon je 310451. Ovo možete provjeriti tako što ćete posjetiti Registar finansijskih usluga ili kontaktirati FCA na 0800 111 6768. Pravila o odgovornosti domaćina i odgovornosti za doživljaje u okviru programa AirCover za domaćine reguliše Uprava za finansijsko poslovanje. Ostali proizvodi i usluge nisu regulisani proizvodi koje je ugovorila kompanija Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  Zaštita domaćina od oštećenja nije osiguranje i nije povezana s Osiguranjem domaćina od odgovornosti. U okviru Zaštite domaćina od oštećenja, dobijate nadoknadu za određene štete koje su gosti napravili u vašem domu i na vašoj imovini ako gost ne plati za tu štetu. Za smještaje u državi Washington, Airbnbove ugovorne obaveze u okviru Zaštite domaćina od oštećenja pokrivene su polisom osiguranja koju je pribavio Airbnb. Zaštita domaćina od oštećenja podliježe odredbama, uslovima i izuzecima.

  Moguće je da su se informacije koje se nalaze u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

  Posebnosti

  Airbnb
  4. feb 2020.
  Je li vam ovo bilo korisno?