AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine
AirCover za domaćine

Sveobuhvatna zaštita. Uvijek uključena, uvijek besplatna. Samo na Airbnbu.

Osiguranje od odgovornosti od milion USD

Zaštićeni ste, čak i u rijetkim slučajevima kada se gost povrijedi.

Zaštita od oštećenja u iznosu od milion USD

Pokrivamo štetu koju gosti nanesu vašem smještaju i stvarima, uključujući dragocjenosti.

Zaštita od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci

Bez brige: neočekivana šteta koju prouzrokuju četvoronožni gosti je pokrivena.

Zaštita za dubinsko čišćenje

Nadoknađujemo vam neočekivane troškove čišćenja.

Zaštita od gubitka prihoda

Airbnb nadoknađuje izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije zbog štete.

Rok za podnošenje zahtjeva od 14 dana

Imate 14 dana da prijavite štetu, čak i ako imate uzastopne rezervacije.

Brza isplata nadoknada

Nadoknadu za štetu koju uzrokuju gosti dobijate brzo, obično u roku od dvije sedmice.

Brže praćenje za Superdomaćine

Superdomaćini imaju pristup posebnoj liniji za podršku s prioritetnim javljanjem.

Samo vam Airbnb pruža AirCover

AirbnbKonkurenti
Osiguranje od odgovornosti od milion USD
Zaštita od oštećenja u iznosu od milion USD
Zaštita od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci
Zaštita za dubinsko čišćenje
Zaštita od gubitka prihoda
Rok za podnošenje zahtjeva od 14 dana
Brže nadoknade
Brže praćenje za Superdomaćine
Sveobuhvatne pogodnosti AirCovera za domaćine u poređenju s besplatnim ponudama bitnih konkurenata - stanje od novembra 2021.
Kad god ugošćavate putem Airbnba, zaštićeni ste.

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete pronaći ono što tražite? Posjetite naš Centar za pomoć.
Više informacija o svemu što nudi AirCover za domaćine, uključujući uslove i odredbe tog programa, saznajte .

Isprobajte ugošćavanje putem Airbnba

Pridružite nam se. U svakom trenutku možete računati na našu pomoć.