AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Sveobuhvatna zaštita. Besplatno za svakog domaćina. Samo na Airbnbu.

Osiguranje od odgovornosti u iznosu od milion USD

Zaštićeni ste, čak i u rijetkim slučajevima kada se gost povrijedi.

Zaštita od oštećenja u iznosu od milion USD

Pokrivamo štetu koju gosti nanesu vašem smještaju i stvarima, uključujući dragocjenosti.

Zaštita od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci

Bez brige: neočekivana šteta koju prouzrokuju četvoronožni gosti je pokrivena.

Zaštita za dubinsko čišćenje

Nadoknađujemo vam neočekivane troškove čišćenja.

Zaštita od gubitka prihoda

Airbnb nadoknađuje izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije zbog štete.

Rok za podnošenje zahtjeva od 14 dana

Imate 14 dana da prijavite štetu, čak i ako imate uzastopne rezervacije.

Brže nadoknade

Domaćini dobijaju brže nadoknade štete koju prouzrokuju gosti (u prosjeku 9 dana).

Brže praćenje za Superdomaćine

Superdomaćini imaju pristup posebnoj liniji za podršku s prioritetnim javljanjem.

Samo vam Airbnb pruža AirCover

AirbnbKonkurenti
Osiguranje od odgovornosti od 1 milion USD
Zaštita od oštećenja u iznosu od milion USD
Zaštita od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci
Zaštita za dubinsko čišćenje
Zaštita od gubitka prihoda
Rok za podnošenje zahtjeva od 14 dana
Brže nadoknade
Brže praćenje za Superdomaćine
Pogodnosti koje nudi AirCover u poređenju s onima koje besplatno nude naši glavni konkurenti.
Uvijek uključeno i uvijek besplatno, kad god primate goste.

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete pronaći ono što tražite? Posjetite naš Centar za pomoć.
Više informacija o svemu što nudi AirCover, uključujući uslove i odredbe tog programa, saznajte .

Isprobajte ugošćavanje putem Airbnba

Pridružite nam se. U svakom trenutku možete računati na našu pomoć.