Pređi na sadržaj
Pozovite prijatelje da se pridruže Airbnb zajednici
Prijatelji koji nisu registrovani na Airbnbu dobit će do KM107 popusta na rezervaciju koja ispunjava uslove. Pročitajte uslove
Prijavite se i pozovite prijatelje
Nemate korisnički račun? Registrujte se
Kako funkcioniše pozivanje novih korisnika
Pozovite prijatelje koji još uvijek nisu registrovani na Airbnbu
Pozovite ljude koji još nemaju korisnički račun na Airbnbu da se registruju putem vašeg linka.
Dobijaju popust
Prijatelji koji se registruju na Airbnbu putem vašeg linka će dobiti do KM82 popusta na smještaj i KM25 popusta na Airbnb doživljaj u vrijednosti od najmanje KM82.
Podsjetite prijatelje da rezervišu
Nakon što se registruju, moći će iskoristiti svoj kupon na rezervaciju koja ispunjava uslove.
Uobičajena pitanja
U Centru za pomoć pogledajte ove odgovore na uobičajena pitanja i pregledajte informacije o programu.
Koliko će moji prijatelji dobiti kad ih pozovem?
Kad se prijatelj kojeg ste pozvali na Airbnb registruje i rezerviše smještaj, iznos koji će dobiti zavisi od cijene rezervacije bez poreza i naknada za goste:

Potrošite KM495, dobit ćete KM25
Potrošite KM824, dobit ćete KM41
Potrošite KM1.154, dobit ćete KM58
Potrošite KM1.649 ili više, dobit ćete KM82

Dobit će još i KM25 popusta kad rezervišu prvi doživljaj u vrijednosti od najmanje KM82.
Prijatelj me pozvao na Airbnb, ali nisam dobio kupon.
Ako ste pozvani, morate upotrijebiti link za registraciju na Airbnbu koji ste dobili od prijatelja. Kupon će biti automatski primijenjen na vašu rezervaciju koja ispunjava propisane uslove. Za dodatnu pomoć pratite ovaj link.
Pozvao sam prijatelja, ali nisam dobio popust za putovanja
Za korisnike pozvane nakon 1. oktobra 2020. godine, Airbnb ne nudi popust za putovanja za pozvane korisnike. Međutim, možete postati Airbnb saradnik i zaraditi dio naknade za usluge svaki put kad neko rezerviše putem vašeg sadržaja.
Želite li to podijeliti sa širom publikom?Postanite Airbnb saradnik
Pozovite nove korisnike i ostvarite zaradu bez ograničenja
Saradnici mogu pristupiti alatima koji olakšavaju dijeljenje Airbnba sa svojom publikom. Svaki put kad neko rezerviše na Airbnbu putem vaših linkova zaradit ćete dio naknade za usluge u gotovini.
Saznajte više