Pređi na sadržaj
Pozovite prijatelje da se pridruže Airbnb zajednici
Prijatelji koji nisu registrovani na Airbnbu dobit će do KM105 popusta na prvu rezervaciju koja ispunjava uslove. Pročitajte uslove
Prijavite se i pozovite prijatelje
Nemate korisnički račun? Registrujte se
Kako funkcioniše pozivanje novih korisnika
Pozovite prijatelje koji još uvijek nisu registrovani na Airbnbu
Pozovite ljude koji još nemaju korisnički račun na Airbnbu da se registruju putem vašeg linka.
Dobijaju popust
Prijatelji koji se registruju na Airbnbu putem vašeg linka će dobiti do KM81 popusta na smještaj i KM24 popusta na Airbnb doživljaj u vrijednosti od najmanje KM81.
Podsjetite prijatelje da rezervišu
Nakon što se registruju, moći će iskoristiti svoj kupon na rezervaciju koja ispunjava uslove.
Uobičajena pitanja
U Centru za pomoć pogledajte ove odgovore na uobičajena pitanja i pregledajte informacije o programu.
Koliko će moji prijatelji dobiti kad ih pozovem?
Kad se prijatelj kojeg ste pozvali na Airbnb registruje i rezerviše smještaj, iznos koji će dobiti zavisi od cijene rezervacije bez poreza i naknada za goste:

Potrošite KM483, dobit ćete KM24
Potrošite KM805, dobit ćete KM40
Potrošite KM1.127, dobit ćete KM56
Potrošite KM1.610 ili više, dobit ćete KM81

Dobit će još i KM24 popusta kad rezervišu prvi doživljaj u vrijednosti od najmanje KM81.
Prijatelj me pozvao na Airbnb, ali nisam dobio kupon.
Ako ste pozvani, morate upotrijebiti link za registraciju na Airbnbu koji ste dobili od prijatelja. Kupon će biti automatski primijenjen na vašu rezervaciju koja ispunjava propisane uslove. Za dodatnu pomoć pratite ovaj link.
Pozvao sam prijatelja, ali nisam dobio popust za putovanja
Za korisnike pozvane nakon 1. oktobra 2020. godine, Airbnb ne nudi popust za putovanja za pozvane korisnike.