AirCover

Najopsežnija zaštita za putovanja.
Uvijek je uključena i uvijek besplatna.
Samo na Airbnbu.

AirCover

Najopsežnija zaštita za putovanja.
Uvijek je uključena i uvijek besplatna.
Samo na Airbnbu.

AirCover pruža četiri zaštite za svakog gosta pri svakom boravku

Garancija za zamjenski smještaj

U slučaju da domaćin mora otkazati rezervaciju u roku od 30 dana nakon dolaska, pronaći ćemo vam sličan ili bolji smještaj ili ćemo vam vratiti novac.

Garancija dolaska

Ako ne možete ući u smještaj, a domaćin ne može riješiti problem, pronaći ćemo vam sličan ili bolji smještaj za vrijeme prvobitnog boravka ili ćemo vam vratiti novac.

Garancija tačnosti oglasa

Ako u bilo kojem trenutku tokom boravka utvrdite da vaš smještaj nije isti kao u oglasu, npr. frižider prestane raditi i domaćin ga ne može lako popraviti ili ima manje spavaćih soba nego što je navedeno, imat ćete tri dana da ga prijavite, a mi ćemo vam pronaći sličan ili bolji smještaj ili ćemo vam vratiti novac.

Linija službe za sigurnost 0–24

Ako se ikada budete osjećali nesigurno, imat ćete prioritetan pristup posebno obučenim agentima službe za sigurnost, danju i noću.
Više informacija o tome kako AirCover štiti vašu rezervaciju i o svim izuzećima koja se primjenjuju.

Samo vam Airbnb pruža AirCover

AirbnbKonkurenti
Garancija za zamjenski smještaj
Garancija dolaska
Garancija tačnosti oglasa
Linija službe za sigurnost 0–24
Pogodnosti koje nudi AirCover u poređenju sa sveobuhvatnom zaštitom koju besplatno nude naši najdirektniji konkurenti od marta 2022.

Sve rezervacije uključuju AirCover

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete pronaći ono što tražite? Posjetite naš Centar za pomoć

Tu je i AirCover za domaćine

Želite li postati domaćin? Uz AirCover za domaćine možete sa sigurnošću početi ugošćavati.
Saznajte više o ugošćavanju